شرکت جهان گستر تامین کننده گسکت با مشخصات متنوع طبق نیاز خریدار می باشد. مشخصات فنی گسکتهای قابل تامین در جدول مشاهده می گردد:

gasket