JG--Ram-Lube-1
JG-Ram Lube

این ترکیب برای روان‌سازی رینگ‌ها و فلنج های واحدهای BOP مورداستفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب غیر سمی و ایمن می‌باشد.

JG-Ram-Lube-2