شرکت جهان گستر از سازندگان معتبر زیر انواع ابزارهای سنجش و انتقال اطلاعات فشار را در فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی و … تامین می نماید:

Endress & Hauser (E+H), Fisher Rosemount, FOXBORO, FUJI, HONEYWELL, MOORE, SIEMENS, YAMATAKE, YOKOGAWA, ABB, DRUCK, SMAR, BOURDON-HAENNI, DAWYER, INDUMART, DELTA, ASHCROFT, BARTON INSTRUMENT

pressure