JG--Ram-Lube-1
JG-Thredon T-lok 900

این محصول یک سیستم اپوکسی دوجزئی کامل ست که شامل یک رزین پایه، کاتالیزور و یک اپلیکاتور می‌شود. این محصول برای استفاده در انواع اتصالات رزوه‌ای بهینه‌شده است و همچنین به‌طور خاص در لوله‌های جداری حفاری ولوله‌های دیگر که محافظت مؤثر در برابر تضعیف اتصالات (joint loosing) موردنیاز است، مناسب می‌باشد.

JG-Thredon-T-lok-900