شرکت جهان گستر از سازندگان معتبر زیر انواع ابزارهای سنجش و انتقال اطلاعات اندازه جریان را در فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی و … تامین می نماید:

Fisher Rosemount, FOXBORO, INDURMANT, KROHNE, SIEMENS, ABB, DWYER, DANIEL, FMC, OMNI, BROOKS, PIETRO FIORENTINI